mapa strony   |   kontakt   |

SZANSA 2014

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZASNYSZU OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU REALIZUJE JUŻ PO RAZ SIÓDMY PROJEKT SYSTEMOWY SZANSA, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, DZIAŁANIE 7.1. ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI, PODDZIAŁANIE 7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ.

WARTOŚĆ PROJEKTU NA ROK 2014 WYNOSI 135 974,15 zł., W TYM WKŁAD WŁASNY - 13 860 zł.


PROJEKT KIEROWANY JEST DO OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W WIEKU 15 – 64 LAT, W TYM DO OSÓB BEZROBOTNYCH, NIE PRACUJĄCYCH, KORZYSTAJACYCH ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ, A TAKŻE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU TO ZWIĘKSZENIE SZANS ORAZ URUCHOMIENIE PROCESU AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ 15 OSÓB ZAGROZONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Z TERENU GMINY PRZASNYSZ.

W RAMACH PROJEKTU PRZEWIDUJE SIĘ:

 • INDYWIDUALNE PORADNICTWO W ZAKRESIE PODNIESIENIA UMIEJETNOŚCI SPOŁECZNO – ZAWODOWYCH ŚWIADCZONE PRZEZ DORADCĘ ZAWODOWEGO;
 • INDYWIDUALNE WSPARCIE W ZAKRESIE PODNIESIENIA KOMPETENCJI SPOŁECZNO – ŻYCIOWYCH ŚWIADCZONE PRZEZ PSYCHOLOGA;
 • REALIZACJĘ INSTRUMENTU AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ (KONTYNUOWANIE DLA JEDNEJ OSOBY FINANSOWANIA ZAJĘĆ SZKOLNYCH);
 • SPOTKANIE INTEGRACYJNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU WRAZ Z OSOBAMI Z OTOCZENIA;
 • SZKOLENIA ZAWODOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU;
 • GRUPĘ WSPARCIA.

PROJEKT ZOSTANIE ZAKOŃCZONY POPRZEZ WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW/ZAŚWIADCZEŃ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU.


O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu ogłasza, od 17 marca, nabór osób chętnych do wzięcia udziału w VII edycji projektu systemowego SZANSA, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poszukujemy:
KOBIET i MĘŻCZYZN
zamieszkałych na terenie Gminy Przasnysz, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku 15-64 lat, w tym osób bezrobotnych, nie pracujących, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, a także osób niepełnosprawnych.

Udział w projekcie jest bezpłatny !

Podstawą zgłoszenia do udziału w projekcie jest wypełnienie testu motywacyjnego oraz złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych, a w przypadku osób niepełnosprawnych również kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Termin składania dokumentacji: do 02.04.2014 r.

Wszelkich informacji dotyczących realizacji projektu oraz warunków naboru udzielają pracownicy socjalni oraz Koordynator Projektu/Kierownik GOPS w Przasnyszu.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w VII edycji projektu systemowego SZANSA wpłynęły 22 zgłoszenia.

Po przeprowadzonych rozmowach informacyjno – motywacyjnych przez Koordynatora i pracownika socjalnego zatrudnionego do bieżącej realizacji projektu, w dniu 04.04.2014 r. w Biurze Projektu w Przasnyszu, Komisja rekrutacyjna wyłoniła 17 osób, które zostały zakwalifikowane do projektu.

Osoby zakwalifikowane do projektu to:

 1. Anna Olędzka
 2. Krzysztof Olencki
 3. Anna Perzanowska
 4. Ewa Chylińska
 5. Damian Wilga
 6. Julita Karpińska
 7. Beata Tokarska
 8. Justyna Gągała
 9. Piotr Niedzielski
 10. Justyna Kamzelska
 11. Marek Bugajski
 12. Alicja Krupińska
 13. Janusz Sęk
 14. Irena Smosarska
 15. Paweł J. Urbanek
 16. Mateusz Iwaśkowić
 17. Sylwia Jastrzębska

W miesiącu maju uczestnicy projektu biorą udział w indywidualnym poradnictwie z zakresu podniesienia umiejętności społeczno – zawodowych. Zajęcia te prowadzone są przez doradcę zawodowego – P. Krzysztofa Gadomskiego.
W miesiącach: czerwiec i lipiec psycholog – Pani Aniela Gauze prowadzi poradnictwo w zakresie podniesienia umiejętności społeczno – życiowych.
W ramach działań środowiskowych realizowanego projektu systemowego 14 czerwca br., w sobotę w „Gospodzie pod kasztanem” w Fijałkowie zorganizowaliśmy piknik integracyjny dla uczestników projektu wraz z osobami z otoczenia.
18 SIERPNIA ROZPOCZĘTO SZKOLENIE PT. „SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ I KOMPUTERA” DO UDZIAŁU W TYM SZKOLENIU ZAKWALIFIKOWALIŚMY 3 KOBIETY I 3 MĘŻCZYZN. UCZESTNICY POZNAJĄ M.IN.: OBSŁUGĘ KOMPUTERA Z PODSTAWOWYMI PROGRAMAMI SPRZEDAŻOWYMI, OBSŁUGĘ KAS FISKALNYCH, PODSTAWY NEGOCJACJI, MARKETINGU I REKLAMY. SZKOLENIE ZAKOŃCZY SIĘ EGZAMINEM WEWNĘTRZNYM.26 SIERPNIA ROZPOCZĘTO KURS PRAWA JAZDY KAT. B. ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W SZKOLE NAUKI JAZDY „La MANITA” NA UL. SŁOWACKIEGO 23G W PRZASNYSZU. BIERZE W NIM UDZIAŁ 11 OSÓB, 7 KOBIET I 4 MĘŻCZYZN. W RAMACH KURSU W CZĘŚCI TEORETYCZNEJ UCZESTNICY PROJEKTU POZNAJĄ M.IN.: ZASADY PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO, ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE, WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU, WARUNKI UŻYWANIA I WYPOSAŻENIE POJAZDÓW, CZYNNOŚCI KONTROLNO – OBSŁUGOWE, ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY ITD.

KURS PRAWA JAZDY ZAKOŃCZY SIĘ PRZYSTĄPIENIEM PRZEZ UCZESTNIKÓW DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO.


11 osób, które w miesiącu sierpniu rozpoczęły kurs na prawo jazdy kat B w ramach projektu systemowego tut. Ośrodka obecnie doskonalą swoje umiejętności kierowania samochodem.W związku z dużym zainteresowaniem osób biorących udział w rekrutacji do projektu, szkoleniem/kursem „Prawo jazdy kat. B” pod koniec m-ca września br. zakwalifikowaliśmy 5 nowych osób z listy rezerwowej. Osoby te wykonały niezbędne badania do podjęcia szkolenia oraz odbyły już spotkania z doradcą zawodowym, w ramach indywidualnego poradnictwa z zakresu podniesienia umiejętności społeczno – zawodowych. Obecnie osoby te zakończyły część teoretyczną w/w kursu i są w trakcie spotkań z psychologiem.


W piątek, 12 grudnia, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zorganizował seminarium podsumowujące realizację projektu systemowego pt. „SZANSA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2014 roku przygotowano szereg zajęć dla grupy 23 uczestników wyselekcjonowanych spośród mieszkańców gminy Przasnysz. Uczestnicy mieli więc zapewnione m.in. indywidualne poradnictwo świadczone przez doradcę zawodowego, indywidualne wsparcie świadczone przez psychologa, a także specjalne integracyjne dla uczestników projektu wraz z osobami z otoczenia.

Co ważne, po projekcie uczestnikom pozostaje szereg umiejętności praktycznych. Dla 16 osób zorganizowano kurs prawa jazdy kategorii B, a dla 6 kolejnych – szkolenie dla sprzedawców z obsługą komputera i kasy fiskalnej. Wszyscy uczestnicy przeszli pomyślnie sprawdziany i zdobyli pożądane dokumenty.

Podczas spotkania podsumowującego był zatem czas na radość i gratulacje. Te ostatnie przekazała wszystkim wójt gminy Przasnysz Grażyna Wróblewska – razem z zaświadczeniami potwierdzającymi nabyte kwalifikacje.Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Paulina Zaborowska
Dokument z dnia: 17.03.2014
Dokument oglądany razy: 3 573
Opublikował: Paulina Zaborowska
Publikacja dnia: 23.12.2014
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl
www.efs.gov.pl