mapa strony   |   kontakt   |

Zapytania ofertowe (2014)

11 sierpnia 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu
  ul. Św. Wojciecha 1, 06-300 Przasnysz
 2. Przedmiot zamówienia
  usługa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłku obiadowego w postaci drugiego dania dla 11 osób przez 5 dni w miesiącach sierpień – wrzesień oraz dla 6 osób przez 15 dni, w miesiącach od sierpnia do listopada, zapakowane w pojemniki dostawcy (do każdej porcji należy zapewnić komplet jednorazowych naczyń i sztućców).
 3. Termin realizacji zamówienia: sierpień – listopad 2014 r.
 4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
 5. Inne istotne warunki zamówienia
  usługa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłku obiadowego w postaci drugiego dania dla 11 osób przez 5 dni w miesiącach sierpień – wrzesień oraz dla 6 osób przez 15 dni, w miesiącach od sierpnia do listopada, zapakowane w pojemniki dostawcy ( do każdej porcji należy zapewnić komplet jednorazowych naczyń i sztućców ).

  Szczegółowy wykaz dni zostanie dostarczony w dniu podpisania umowy. Podane ilości posiłków są orientacyjne i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Godziny dostarczania posiłków uwzględniające rozkład zajęć dydaktycznych, dostawca uzgodni z Kierownikiem GOPS w Przasnyszu.

 6. Sposób przygotowania oferty.
  Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.2).
  Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na catering”.
  Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres pokl.gops@op.pl lub faksem pod nr (0-29) 752-31-54.
 7. Miejsce i termin złożenia oferty.
  Ofertę złożyć należy do dnia 13 sierpnia 2014 roku godz. 12 00.

Załącznik można pobrać tutaj


Przasnysz, dn. 03.06.2014 r.

Dotyczy zapytania ofertowego na:

Usługa polegająca na zorganizowaniu szkolenia pn.
„Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta :

Inkubator. Pracownia rozwoju. Kuczkowska H., Stary Rynek 5, Mława

Uzasadnienie wyboru

Wybrany wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki oraz zaproponował najkorzystniejszą cenę za realizację zamówienia.


Dotyczy zapytania ofertowego na:

Usługa polegająca na zorganizowaniu szkolenia pn. „Prawo jazdy kat. B”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta :

Szkoła Nauki Jazdy „La MANITA” Karol Błachnio, ul. Słowackiego 23 G, 06-300 Przasnysz

Uzasadnienie wyboru

Wybrany wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki oraz zaproponował najkorzystniejszą cenę za realizację zamówienia.


Przasnysz, dn. 09.07.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szkolenie pn. „Prawo jazdy kategoria B.

Szkolenie pn. „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera”.

Więcej szczegółów tutaj.


Przasnysz, dn. 03.06.2014 r.

Dotyczy zapytania ofertowego na:

Usługa polegająca na zorganizowaniu spotkania integracyjnego
w formie pikniku dla 18 uczestników projektu SZANSA z osobami z otoczenia.
Łącznie dla 62 osób na czas 4 godzin.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta :

Pani Anny Małgorzaty Zbyszyńskiej „Gospoda Pod Kasztanem”

Uzasadnienie wyboru

Wybrany wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki oraz zaproponował najkorzystniejszą cenę za realizację zamówienia.


Przasnysz, dn. 29.05.2014 r.

Dotyczy zapytania ofertowego na:

Usługa polegająca na świadczeniu indywidualnego poradnictwa z zakresu podniesienia umiejętności społeczno – życiowych dla
17 osób przystępujących do projektu po raz pierwszy oraz
dla 1 osoby, kontynuującej udział w projekcie systemowym od 2012 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta :

Pani Anieli Gauze

Uzasadnienie wyboru

Wybrany wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki oraz zaproponował najkorzystniejszą cenę za realizację zamówienia.


27 maja 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu
 2. Przedmiot zamówienia
  Usługa polegająca na zorganizowaniu spotkania integracyjnego
  w formie pikniku dla 18 uczestników projektu SZANSA z osobami z otoczenia.
  Łącznie dla 62 osób na czas 4 godzin.
 3. Termin realizacji zamówienia: 14 czerwiec 2014 r.
 4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
 5. Inne istotne warunki zamówienia
  Usługa polegająca na zorganizowaniu spotkania integracyjnego w formie pikniku dla 18 uczestników projektu SZANSA z osobami z otoczenia. Łącznie dla 62 osób na czas 4 godzin.
  Usługodawca zapewni miejsce do gier i zabaw na świeżym powietrzu (a w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych udostępnienie sali) oraz wyżywienie: obiad wraz z deserem, ciasto, owoce, zimne napoje i serwis kawowy.
  Odległość do miejsca spotkania integracyjnego w formie pikniku nie może być większa niż 15 km.
  Wynajmujący ponosi wszystkie przypadające na przedmiot najmu koszty dodatkowe, w szczególności koszty wywozu śmieci, zużycia wody i odprowadzenia ścieków, energii elektrycznej itp.
 6. Sposób przygotowania oferty.
  Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.2).
  Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na organizację spotkania integracyjnego”.
  Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres pokl.gops@op.pl lub faksem pod nr (0-29) 752-31-54.
 7. Miejsce i termin złożenia oferty.
  Ofertę złożyć należy do dnia 30.05.2014 roku do godz. 12.00.

Załącznik można pobrać tutaj


21 maja 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu
 2. Przedmiot zamówienia
  Usługa polegająca na świadczeniu indywidualnego poradnictwa z zakresu podniesienia umiejętności
  społeczno – życiowych dla 17 osób przystępujących do projektu po raz pierwszy oraz
  dla 1 osoby, kontynuującej udział w projekcie systemowym od 2012 roku.
 3. Termin realizacji zamówienia: czerwiec - lipiec 2014 r.
 4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
 5. Inne istotne warunki zamówienia
  Usługa polegająca na świadczeniu indywidualnego poradnictwa z zakresu podniesienia umiejętności społeczno – życiowych dla 17 osób przystępujących do projektu po raz pierwszy oraz dla 1 osoby, kontynuującej udział w projekcie systemowym od 2012 roku, w miesiącach: czerwiec – lipiec, w ilości 72 godz. (18 os. x 4h).
  Celem zajęć indywidualnych jest:
  - kształtowanie umiejętności społecznych, komunikacji interpersonalnej oraz rozwoju osobistego, a w tym:
  a) wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości;
  b) zwiększenie pewności siebie, poczucia wpływu na własne życie i możliwości dokonywania świadomych wyborów;
  c) metody radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania problemów życiowych;
  d) omówienie zasobów wewnętrznych uczestników;
  e) kreatywność i nastawienie do zmian.

  Psycholog dla każdego uczestnika powinien założyć „Kartę psychologiczną”, którą powinni podpisać.
  W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązuje się do:
  - zrealizowania 4 godzin zajęć indywidualnych dla każdego uczestnika (łącznie 72 godzin);
  - przeprowadzenia zajęć w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym;
  - przedłożenia Zamawiającemu przy podpisaniu umowy harmonogramu i ramowego rozkładu zajęć;
  - przekazania każdemu uczestnikowi 1 kompletu materiałów szkoleniowych (oznakowanych w logotypy: UE, EFS, PO KL);
  - prowadzenia kart psychologicznych oraz list obecności;
  - bieżącego informowania Zamawiającego o przypadkach nieobecności uczestników na zajęciach;
  - wystawienia oryginałów zaświadczeń/certyfikatów ukończenia zajęć;
  - złożenia Zamawiającemu po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia: kart psychologicznych oraz list obecności, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, 1 egzemplarza materiałów szkoleniowych, kserokopii zaświadczeń/certyfikatów ukończenia zajęć.
 6. Sposób przygotowania oferty.
  Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.2).
  Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na usługę świadczenia konsultacji psychologicznych”.
  Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres gopsprzasnysz@data.plpokl.gops@op.pl lub faksem pod nr (0-29) 752-31-54.
 7. Miejsce i termin złożenia oferty.
  Ofertę złożyć należy do dnia 28.05.2014 roku do godz. 12.00.

Załącznik można pobrać tutaj


Przasnysz, dn. 05.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Św. Wojciecha 1
06-300 Przasnysz
Tel/fax 29/ 752-31-54
e-mail: gopsprzasnysz@data.pl lub pokl.gops@op.pl

I. Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa/zakup artykułów spożywczych dla uczestników biorących udział w projekcie systemowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu pt. „SZANSA”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

II. Warunki realizacji

 1. Termin zakupu art. spożywczych w dni, w których odbywać się będą zajęcia w ramach projektu systemowego.
 2. Zamawiający przewiduje zakup artykułów spożywczych w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik i listopad 2014 r.
 3. Wykonawca wystawi fakturę VAT za dokonany zakup.
 4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT.

III. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Formularz ofertowy, parafowany wzór umowy (załącznik nr 2) oraz ofertę (załącznik nr 3) należy w terminie do dnia 07.05.2014 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu, ul. Św. Wojciecha 1, 06-300 Przasnysz.

IV. Kryteria oceny oferty.

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. Ocenie będzie podlegać cena ofertowa zamówienia, jak również udzielony termin płatności w formie przelewu na konto Wykonawcy.
 2. Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania.
 3. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 4. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: Elżbieta Urban, tel.29/ 752-31-54

Załączniki:

 1. Formularz cenowy
 2. Wzór umowy
 3. Oferta


Przasnysz, dn. 02.05.2014 r.

Dotyczy zapytania ofertowego na:

Usługa polegająca na świadczeniu indywidualnego poradnictwa z zakresu podniesienia umiejętności społeczno – zawodowych dla 17 osób przystępujących do projektu po raz pierwszy oraz dla 1 osoby, kontynuującej udział w projekcie systemowym od 2012 roku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta :

Pana Krzysztofa Gadomskiego

Uzasadnienie wyboru

Wybrany wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki oraz zaproponował najkorzystniejszą cenę za realizację zamówienia.


Przasnysz, dn. 30.04.2014 r.

Dotyczy zapytania ofertowego na:

Usługa polegająca na wydruku materiałów promujących projekt systemowy
GOPS w Przasnyszu pt. SZANSA w 2014 r. w formie ulotek i folderów


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta :

Drukarnii J.J Maciejewscy
ul. Gdańska 1, 06-300 Przasnysz

Uzasadnienie wyboru

Wybrany wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki oraz zaproponował najkorzystniejszą cenę za realizację zamówienia.


23 kwietnia 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu
 2. Przedmiot zamówienia
  Usługa polegająca na świadczeniu indywidualnego poradnictwa z zakresu podniesienia umiejętności
  społeczno – zawodowych dla 17 osób przystępujących do projektu po raz pierwszy oraz
  dla 1 osoby, kontynuującej udział w projekcie systemowym od 2012 roku.
 3. Termin realizacji zamówienia: maj 2014 r.
 4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
 5. Inne istotne warunki zamówienia
  Usługa polegająca na świadczeniu indywidualnego poradnictwa z zakresu podniesienia umiejętności społeczno – zawodowych dla 17 osób przystępujących do projektu po raz pierwszy oraz dla 1 osoby, kontynuującej udział w projekcie systemowym od 2012 roku, w miesiącu maju, w ilości 72 godz. (18 os. x 4h).
  Celem zajęć indywidualnych jest:
   - określenie ścieżki rozwoju zawodowego uczestników projektu, poprzez wypracowanie Indywidualnego Planu Działania. IPD powinien zawierać:
  a) diagnozę stanu wyjściowego, rozpoznanie oczekiwań, potrzeb szkoleniowych, predyspozycji każdego uczestnika projektu;
  b) wskazanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego.
  Każdy IPD powinien być podpisany przez uczestnika projektu i doradcę zawodowego, udzielającego porady.
  W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązuje się do:
  - zrealizowania 4 godzin zajęć indywidualnych dla każdego uczestnika (łącznie 72 godzin);
  - przeprowadzenia zajęć w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym;
  - przedłożenia Zamawiającemu przy podpisaniu umowy harmonogramu i ramowego rozkładu zajęć;
  - przekazania każdemu uczestnikowi 1 kompletu materiałów szkoleniowych (oznakowanych w logotypy: UE, EFS, PO KL);
  - kart usług doradczych oraz list obecności;
  - przedłożenia IPD uczestników Zamawiającemu;
  - bieżącego informowania Zamawiającego o przypadkach nieobecności uczestników na zajęciach;
  - wystawienia oryginałów zaświadczeń/certyfikatów ukończenia zajęć;
  - złożenia Zamawiającemu po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia: kart usług doradczych oraz listy obecności, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, 1 egzemplarza materiałów szkoleniowych, kserokopii zaświadczeń/certyfikatów ukończenia zajęć.
 6. Sposób przygotowania oferty.
  Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.2).
  Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na usługę diagnozowania potencjału zawodowego”.
  Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres gopsprzasnysz@data.plpokl.gops@op.pl lub faksem pod nr (0-29) 752-31-54.
 7. Miejsce i termin złożenia oferty.
  Ofertę złożyć należy do dnia 30.04.2014 roku do godz. 12.00.

Załącznik można pobrać tutaj


22 kwietnia 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu
 2. Przedmiot zamówienia
  Usługa polegająca na wydruku materiałów promujących projekt systemowy
  GOPS w Przasnyszu pt. SZANSA w 2014 r. w formie ulotek i folderów
 3. Termin realizacji zamówienia: ulotki – kwiecień/maj, foldery - listopad 2014 r.
 4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
 5. Inne istotne warunki zamówienia
  usługa polegająca na wykonaniu:
  ulotek – szt. 20, A4, składane na trzy w kolorystyce 4+4, papier kredowy 150g/3
  folderów – szt. 70, papier kredowy 150g, w kolorystyce 4+4;
  promujących Projekt systemowy GOPS pt. „SZANSA” w 2014r.
 6. Sposób przygotowania oferty.
  Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.2).
  Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na druk materiałów promujących projekt SZANSA”.
  Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres gopsprzasnysz@data.plpokl.gops@op.pl lub faksem pod nr (0-29) 752-31-54.
 7. Miejsce i termin złożenia oferty.
  Ofertę złożyć należy do dnia 28.04.2014 roku do godz. 12.00.

Załącznik można pobrać tutaj

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Paulina Zaborowska
Dokument z dnia: 18.03.2014
Dokument oglądany razy: 2 791
Opublikował: Paulina Zaborowska
Publikacja dnia: 11.08.2014
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl
www.efs.gov.pl