mapa strony   |   kontakt   |

SZANSA 2013

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku realizuje po raz szósty projekt systemowy SZANSA Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji , Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Wartość projektu na 2013 rok wynosi 132.000 zł, w tym wkład własny wynosi 13.860 zł.

Projekt kierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 lat, w tym do osób bezrobotnych, nie pracujących, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, a także osób niepełnosprawnych.

Cel główny projektu to zwiększenie szans na uruchomienie procesu aktywizacji społecznej i zawodowej 15 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Przasnysz.

W ramach projektu przewiduje się:

  • indywidualne poradnictwo w zakresie podniesienia umiejętności społeczno – zawodowych świadczone przez doradcę zawodowego,
  • indywidualne wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji społeczno – życiowych świadczone przez psychologa,
  • realizację instrumentu aktywizacji edukacyjnej (kontynuowanie dla jednej osoby finansowania zajęć szkolnych),
  • spotkanie integracyjne dla uczestników projektu wraz z osobami z otoczenia,
  • szkolenia zawodowe dla uczestników projektu,
  • grupę wsparcia

Projekt zostanie zakończony poprzez wręczenie certyfikatów/zaświadczeń dla uczestników projektu.


OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu ogłasza, od 18 marca, nabór osób chętnych do wzięcia udziału w VI edycji projektu systemowego SZANSA, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poszukujemy:
KOBIET i MĘŻCZYZN
zamieszkałych na terenie Gminy Przasnysz, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku 15-64 lat, w tym osób bezrobotnych, nie pracujących, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, a także osób niepełnosprawnych.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Podstawą zgłoszenia do udziału w projekcie jest wypełnienie testu motywacyjnego oraz złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych, a w przypadku osób niepełnosprawnych również kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Termin składania dokumentacji: do 15.04.2012 r.

Wszelkich informacji dotyczących realizacji projektu oraz warunków naboru udzielają pracownicy socjalni oraz Koordynator Projektu/Kierownik GOPS w Przasnyszu.


W kwietniu zakończyliśmy nabór, w ramach którego zakwalifikowaliśmy do projektu 14 nowych osób, w tym 11 K i 3 M. 1 osoba w dalszym ciągu kontynuuje udział w projekcie systemowym od 2012 roku.

W miesiącu maju uczestnicy projektu biorą udział w indywidualnym poradnictwie prowadzonym przez doradcę zawodowego, z zakresu podnoszenia umiejętności społeczno – zawodowych. Zajęcia te prowadzi Pani Ewa Ochtera.
22 czerwca w ramach działań środowiskowych zorganizowaliśmy spotkanie integracyjne dla uczestników projektu z osobami z otoczenia.
Psycholog – P. Marta Karwowska – Boryceusz, w miesiącach: czerwiec i lipiec prowadziła dla uczestników projektu poradnictwo w zakresie podniesienia umiejętności społeczno – życiowych.


SIEDMIORO UCZESTNIKÓW PROJEKTU 14 SIERPNIA ROZPOCZĘŁO KURS PRAWA JAZDY KAT. B. ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W SZKOLE NAUKI JAZDY „La MANITA” NA UL. SŁOWACKIEGO 23G W PRZASNYSZU.

W RAMACH KURSU W CZĘŚCI TEORETYCZNEJ UCZESTNICY PROJEKTU POZNAJĄ M.IN.: ZASADY PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO, ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE, WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU, WARUNKI UŻYWANIA I WYPOSAŻENIE POJAZDÓW, CZYNNOŚCI KONTROLNO – OBSŁUGOWE, ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY ITD.

KURS PRAWA JAZDY ZAKOŃCZY SIĘ PRZYSTĄPIENIEM PRZEZ UCZESTNIKÓW DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO.


19 SIERPNIA ROZPOCZĘLIŚMY SZKOLENIE PT. „SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ I KOMPUTERA”.

DO UDZIAŁU W TYM SZKOLENIU ZAKWALIFIKOWALIŚMY 7 KOBIET I 1 MĘŻCZYZNĘ. UCZESTNICY POZNAJĄ M.IN.: OBSŁUGĘ I WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W ZARZĄDZANIU OBROTEM, OBSŁUGĘ KAS FISKALNYCH, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENĘ PRACY, MARKETING I REKLAMĘ W HANDLU DETALICZNYM.

SZKOLENIE ZAKOŃCZY SIĘ EGZAMINEM WEWNĘTRZNYM.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej chcąc w pełni wykorzystać środki unijne w ramach projektu, w miesiącu listopadzie br. zakwalifikował do udziału w Projekcie jeszcze dwie nowe osoby z listy rezerwowej. Uzupełniły one swój udział o indywidualne spotkania zarówno z psychologiem jak i doradcą zawodowym, a po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb przez pracowników socjalnych zostały skierowane na kurs prawa jazdy kat. B.

Na podstawie prowadzonych kontraktów socjalnych oraz po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb uczestników projektu, w celu wzmocnienia efektów odbytych szkoleń zaplanowano dla 17 uczestników projektu:

  • w dniach od 20 do 22 listopada 2013 roku warsztaty psychologiczne mające na celu trening kompetencji społecznych, pogłębienie samoświadomości oraz poprawę funkcjonowania i skuteczności działania w każdej sterze życia.

  • natomiast od 26 listopada 2013 roku czterodniowe warsztaty w zakresie poradnictwa prawnego. Warsztaty te miały na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie zagadnień prawnych, w szczególności z zakresu prawa pracy, praw socjalnych, przepisów związanych z założeniem działalności gospodarczej.
17 GRUDNIA ODBYŁO SIĘ SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU SYSTEMOWEGO GOPS W PRZASNYSZU pt. „SZANSA”.

NA SEMINARIUM ZOSTALI ZAPROSZENI WSZYSCY UCZESTNICY TEGOROCZNEGO PROJEKTU, WYKŁADOWCY, PRZEDSTAWICIEL URZĘDU GMINY PRZASNYSZ ORAZ KADRA GOPS ZAANGAŻOWANA W REALIZACJĘ PROJEKTU.

W CZASIE SPOTKANIA KIEROWNIK GOPS/KOORDYNATOR PROJEKTU – P. ELŻBIETA URBAN PODSUMOWAŁA PRZEBIEG TEGOROCZNYCH DZIAŁAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU. NASTĘPNIE WRĘCZYŁA 17 UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY UKOŃCZENIA SZKOLEŃ I KURSÓW.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Paulina Zaborowska
Dokument z dnia: 11.03.2013
Dokument oglądany razy: 4 760
Opublikował: Paulina Zaborowska
Publikacja dnia: 20.12.2013
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl
www.efs.gov.pl