mapa strony   |   kontakt   |

Zapytania ofertowe (2013)

28 października 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu
 2. Przedmiot zamówienia
  Usługa polegająca na przeprowadzeniu czterodniowych warsztatów
  w zakresie poradnictwa prawnego
  dla 17 osób biorących udział w projekcie systemowym w 2013 roku.
 3. Termin realizacji zamówienia: listopad 2013 r.
 4. Kryterium oceny ofert:
  A. Cena
  B. Ukończony kurs trenerski
 5. Inne istotne warunki zamówienia
  Usługa polegająca na przeprowadzeniu czterodniowych warsztatów (4 dni x 6 h dydaktycznych)
  w zakresie poradnictwa prawnego
  dla 17 osób biorących udział w projekcie systemowym w 2013 roku.
  Celem warsztatów jest:
  - podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie zagadnień prawnych
  W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązuje się do:
  - zrealizowania łącznie 24 h dydaktycznych
  - przeprowadzenia zajęć w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym;
  - przedłożenia Zamawiającemu przy podpisaniu umowy harmonogramu i ramowego rozkładu zajęć;
  - bieżącego informowania Zamawiającego o przypadkach nieobecności uczestników na zajęciach;
  - wystawienia oryginałów zaświadczeń/certyfikatów ukończenia zajęć;
  - złożenia Zamawiającemu po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia: listy obecności, egzemplarza materiałów szkoleniowych, potwierdzenia odbioru 1 egzemplarza materiałów szkoleniowych, kserokopii zaświadczeń/certyfikatów ukończenia zajęć.
   
 6. Sposób przygotowania oferty.
  Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.2).
  Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
  nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia warsztatów w zakresie poradnictwa prawnego”.
  Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres gopsprzasnysz@data.pl / pokl.gops@op.pl lub faksem pod nr (0-29) 752-31-54.
 7. Miejsce i termin złożenia oferty.
  Ofertę złożyć należy do dnia 04.11.2013 roku godz. 12.00.

Załącznik można pobrać tutaj


28 października 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu
 2. Przedmiot zamówienia
  Usługa polegająca na przeprowadzeniu trzydniowych warsztatów
  psychologicznych dla 17 osób biorących udział w projekcie systemowym w 2013 roku.
 3. Termin realizacji zamówienia: listopad 2013 r.
 4. Kryterium oceny ofert:
  A. Cena
  B. Ukończony kurs trenerski
 5. Inne istotne warunki zamówienia
  Usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów psychologicznych (3 dni x 8h dydaktycznych)
  dla 17 uczestników projektu, co pozwoli na pogłębienie świadomości uczestników,
  a co za tym idzie korzystnie wpłynie na poprawę ich funkcjonowania każdej sferze życia.
  Warsztaty odbywać się będą w ramach projektu systemowego GOPS w Przasnyszu,
  Program Operacyjny Kapitał Ludzki na rok 2013 współfinansowanego ze środków
  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej,
  Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania
  7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pt. „SZANSA”
  W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązuje się do:
  - zrealizowania łącznie 24 h dydaktycznych
  - przeprowadzenia zajęć w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym;
  - przedłożenia Zamawiającemu przy podpisaniu umowy harmonogramu i ramowego rozkładu zajęć;
  - bieżącego informowania Zamawiającego o przypadkach nieobecności uczestników na zajęciach;
  - wystawienia oryginałów zaświadczeń/certyfikatów ukończenia zajęć;
  - złożenia Zamawiającemu po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia: listy obecności, egzemplarza materiałów szkoleniowych, potwierdzenia odbioru 1 egzemplarza materiałów szkoleniowych, kserokopii zaświadczeń/certyfikatów ukończenia zajęć.
   
 6. Sposób przygotowania oferty.
  Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.2).
  Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
  nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia warsztatów psychologicznych”.
  Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres gopsprzasnysz@data.pl / pokl.gops@op.pl lub faksem pod nr (0-29) 752-31-54.
 7. Miejsce i termin złożenia oferty.
  Ofertę złożyć należy do dnia 04.11.2013 roku godz. 12.00.

Załącznik można pobrać tutaj


9 sierpnia 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu
 2. Przedmiot zamówienia
  usługa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłku obiadowego w postaci drugiego dania dla 7 osób przez 5 dni w miesiącu sierpniu oraz dla 8 osób przez 20 dni, zapakowane w pojemniki dostawcy (do każdej porcji należy zapewnić komplet jednorazowych naczyń i sztućców).
 3. Termin realizacji zamówienia: sierpień – październik 2013 r.
 4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
 5. Inne istotne warunki zamówienia
  usługa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłku obiadowego w postaci drugiego dania dla 7 osób przez 5 dni w miesiącu sierpniu oraz dla 8 osób przez 20 dni, zapakowane w pojemniki dostawcy (do każdej porcji należy zapewnić komplet jednorazowych naczyń i sztućców).
  Szczegółowy wykaz dni zostanie dostarczony w dniu podpisania umowy.
  Podane ilości posiłków są orientacyjne i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
  Godziny dostarczania posiłków uwzględniające rozkład zajęć dydaktycznych, dostawca uzgodni z Kierownikiem GOPS w Przasnyszu.
 6. Sposób przygotowania oferty.
  Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.2).
  Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na catering”.
  Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres gopsprzasnysz@data.pl / pokl.gops@op.pl lub faksem pod nr (0-29) 752-31-54.
 7. Miejsce i termin złożenia oferty.
  Ofertę złożyć należy do dnia 12 sierpnia 2013 roku godz. 12 00

Załącznik można pobrać tutaj


Przasnysz, dn. 17.06.2013 r.

Dotyczy zapytania ofertowego na:

Usługa polegająca na zorganizowaniu spotkania integracyjnego
w formie pikniku dla 15 uczestników projektu SZANSA z osobami z otoczenia.
Łącznie dla 46 osób na czas 4 godzin.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta :

Pani Anny Małgorzaty Zbyszyńskiej „Gospoda Pod Kasztanem”

Uzasadnienie wyboru

Wybrany wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki oraz zaproponował najkorzystniejszą cenę za realizację zamówienia.


Przasnysz, dn. 7.06.2013 r.

Dotyczy zapytania ofertowego na:

Usługa polegająca na świadczeniu indywidualnego poradnictwa
z zakresu podniesienia umiejętności społeczno – życiowych
dla 14 osób przystępujących do projektu po raz pierwszy
oraz dla 1 osoby, kontynuującej udział w projekcie systemowym
od 2012 roku.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta:

Pani Marty Karwowskiej - Boryceusz

Uzasadnienie wyboru

Wybrany wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki oraz zaproponował najkorzystniejszą cenę za realizację zamówienia.


5 czerwca 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu
 2. Przedmiot zamówienia
  Usługa polegająca na zorganizowaniu spotkania integracyjnego
  w formie pikniku dla 15 uczestników projektu SZANSA z osobami z otoczenia.
  Łącznie dla 46 osób na czas 4 godzin.
 3. Termin realizacji zamówienia: 22 czerwiec 2013 r.
 4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
 5. Inne istotne warunki zamówienia
  Usługa polegająca na zorganizowaniu spotkania integracyjnego w formie pikniku dla 15 uczestników projektu SZANSA z osobami z otoczenia. Łącznie dla 46 osób na czas 4 godzin.
  Usługodawca zapewni miejsce do gier i zabaw na świeżym powietrzu (a w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych udostępnienie sali) oraz wyżywienie: obiad wraz z deserem, ciasto, owoce, zimne napoje i serwis kawowy.
  Odległość do miejsca spotkania integracyjnego w formie pikniku nie może być większa niż 15 km.
  Wynajmujący ponosi wszystkie przypadające na przedmiot najmu koszty dodatkowe, w szczególności koszty wywozu śmieci, zużycia wody i odprowadzenia ścieków, energii elektrycznej itp.
 6. Sposób przygotowania oferty.
  Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.2).
  Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis„Zapytanie ofertowe na organizację spotkania integracyjnego”.
  Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres gopsprzasnysz@data.pl / pokl.gops@op.pl lub faksem pod nr (0-29) 752-31-54.
 7. Miejsce i termin złożenia oferty.
  Ofertę złożyć należy do dnia 12.06.2013 roku godz. 12.00.

Załącznik można pobrać tutaj


10 maja 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu
 2. Przedmiot zamówienia
  Usługa polegająca na świadczeniu indywidualnego poradnictwa z zakresu podniesienia umiejętności społeczno – życiowych dla 14 osób przystępujących do projektu po raz pierwszy oraz dla 1 osoby, kontynuującej udział w projekcie systemowym od 2012 r.
 3. Termin realizacji zamówienia: czerwiec - lipiec 2013 r.
 4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
 5. Inne istotne warunki zamówienia
  Usługa polegająca na świadczeniu indywidualnego poradnictwa z zakresu podniesienia umiejętności społeczno – życiowych dla 14 osób przystępujących do projektu po raz pierwszy oraz dla 1 osoby, kontynuującej udział w projekcie systemowym od 2012 roku, w miesiącach: czerwiec – lipiec, w ilości 60 godz. (15 os. x4h).
  Celem zajęć indywidualnych jest kształtowanie umiejętności społecznych, komunikacji interpersonalnej oraz rozwoju osobistego, a w tym:
  • wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości;
  • zwiększenie pewności siebie, poczucia wpływu na własne życie i możliwości dokonywania świadomych wyborów;
  • metody radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania problemów życiowych;
  • omówienie zasobów wewnętrznych uczestników;
  • kreatywność i nastawienie do zmian.
  Psycholog dla każdego uczestnika powinien założyć „Kartę psychologiczną”, którą powinni podpisać.
  W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązuje się do:
  • zrealizowania 4 godzin zajęć indywidualnych dla każdego uczestnika (łącznie 60 godzin);
  • przeprowadzenia zajęć w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym;
  • przedłożenia Zamawiającemu przy podpisaniu umowy harmonogramu i ramowego rozkładu zajęć;
  • przekazania każdemu uczestnikowi 1 kompletu materiałów szkoleniowych (oznakowanych w logotypy: UE, EFS, PO KL);
  • prowadzenia kart psychologicznych oraz list obecności;
  • bieżącego informowania Zamawiającego o przypadkach nieobecności uczestników na zajęciach;
  • wystawienia oryginałów zaświadczeń/certyfikatów ukończenia zajęć;
  • złożenia Zamawiającemu po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia: kart psychologicznych oraz list obecności, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, 1 egzemplarza materiałów szkoleniowych, kserokopii zaświadczeń/certyfikatów ukończenia zajęć.
 6. Sposób przygotowania oferty.
  Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.2).
  Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
  nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na usługę świadczenia konsultacji psychologicznych”.
  Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres gopsprzasnysz@data.pl / pokl.gops@op.pl lub faksem pod nr (0-29) 752-31-54.
 7. Miejsce i termin złożenia oferty.
  Ofertę złożyć należy do dnia 24.05.2013 roku godz. 12.00.

Załącznik można pobrać tutaj


Przasnysz, dn. 25.04.2013 r.

Dotyczy zapytania ofertowego na:

Usługa polegająca na świadczeniu indywidualnego poradnictwa
z zakresu podniesienia umiejętności społeczno – zawodowych
dla 14 osób przystępujących do projektu po raz pierwszy
oraz dla 1 osoby, kontynuującej udział w projekcie systemowym
od 2012 roku.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta:

Pani Ewy Ochtera

Uzasadnienie wyboru

Wybrany wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki oraz zaproponował najkorzystniejszą cenę za realizację zamówienia.


9 kwietnia 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu
 2. Przedmiot zamówienia
  Usługa polegająca na świadczeniu indywidualnego poradnictwa z zakresu podniesienia umiejętności społeczno – zawodowych dla 14 osób przystępujących do projektu po raz pierwszy oraz dla 1 osoby, kontynuującej udział w projekcie systemowym od 2012 roku.
 3. Termin realizacji zamówienia: maj 2013 r.
 4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
 5. Inne istotne warunki zamówienia
  Usługa polegająca na świadczeniu indywidualnego poradnictwa z zakresu podniesienia umiejętności społeczno – zawodowych dla 14 osób przystępujących do projektu po raz pierwszy oraz dla 1 osoby, kontynuującej udział w projekcie systemowym od 2012 roku, w miesiącu maju, w ilości 60 godz. (15os. x 4h).
  Celem zajęć indywidualnych jest:
  - określenie ścieżki rozwoju zawodowego uczestników projektu, poprzez wypracowanie Indywidualnego Planu Działania. IPD powinien zawierać:

  1. diagnozę stanu wyjściowego, rozpoznanie oczekiwań, potrzeb szkoleniowych, predyspozycji każdego uczestnika projektu;
  2. wskazanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego.
  Każdy IPD powinien być podpisany przez uczestnika projektu i doradcę zawodowego, udzielającego porady.
  W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązuje się do:
  - zrealizowania 4 godzin zajęć indywidualnych dla każdego uczestnika (łącznie 60 godzin);
  - przeprowadzenia zajęć w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym;
  - przedłożenia Zamawiającemu przy podpisaniu umowy harmonogramu i ramowego rozkładu zajęć;
  - przekazania każdemu uczestnikowi 1 kompletu materiałów szkoleniowych (oznakowanych w logotypy: UE, EFS, PO KL);
  - kart usług doradczych oraz list obecności;
  - przedłożenia IPD uczestników Zamawiającemu;
  - bieżącego informowania Zamawiającego o przypadkach nieobecności uczestników na zajęciach;
  - wystawienia oryginałów zaświadczeń/certyfikatów ukończenia zajęć;
  - złożenia Zamawiającemu po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia: kart usług doradczych oraz listy obecności, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, 1 egzemplarza materiałów szkoleniowych, kserokopii zaświadczeń/certyfikatów ukończenia zajęć.
 6. Sposób przygotowania oferty.
  Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.2).
  Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
  nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na usługę diagnozowania potencjału zawodowego”.
  Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres gopsprzasnysz@data.pl / pokl.gops@op.pl lub faksem pod nr (0-29) 752-31-54.
 7. Miejsce i termin złożenia oferty.
  Ofertę złożyć należy do dnia 22.04.2013 roku godz. 12.00.

Załącznik można pobrać tutaj

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Paulina Zaborowska
Dokument z dnia: 17.06.2013
Dokument oglądany razy: 3 676
Opublikował: Paulina Zaborowska
Publikacja dnia: 28.10.2013
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl
www.efs.gov.pl