mapa strony   |   kontakt   |

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz.1655) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu
 2. Przedmiot zamówienia.
  usługa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłku obiadowego w postaci drugiego dania dla 6 osób przez 6 dni w miesiącu sierpniu, dla 4 osób przez 18 dni i dla 4 osób przez 22 dni w miesiącach od sierpnia do listopada, zapakowane w pojemniki dostawcy (do każdej porcji należy zapewnić komplet jednorazowych naczyń i sztućców).
 3. Termin realizacji zamówienia sierpień – listopad 2012 r.
 4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
 5. Inne istotne warunki zamówienia
  usługa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłku obiadowego w postaci drugiego dania dla 6 osób przez 6 dni w miesiącu sierpniu, dla 4 osób przez 18 dni i dla 4 osób przez 22 dni w miesiącach od sierpnia do listopada, zapakowane w pojemniki dostawcy ( do każdej porcji należy zapewnić komplet jednorazowych naczyń i sztućców ).
  Szczegółowy wykaz dni zostanie dostarczony w dniu podpisania umowy.
  Podane ilości posiłków są orientacyjne i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
  Godziny dostarczania posiłków uwzględniające rozkład zajęć dydaktycznych, dostawca uzgodni z Kierownikiem GOPS w Przasnyszu.
 6. Sposób przygotowania oferty.
  Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.2).
  Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
  nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na catering”.
  Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres gopsprzasnysz@data.pl / pokl.gops@op.pl lub faksem pod nr 0-29 752-31-54
 7. Miejsce i termin złożenia oferty.
  Ofertę złożyć należy do dnia 03 sierpnia 2012 roku godz. 12 00

Załącznik do pobrania tutaj


Dotyczy zapytania ofertowego na:

usługa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłku obiadowego w postaci drugiego dania dla 6 osób przez 6 dni w miesiącu sierpniu, dla 4 osób przez 18 dni i dla 4 osób przez 22 dni w miesiącach od sierpnia do listopada, zapakowane w pojemniki dostawcy (do każdej porcji należy zapewnić komplet jednorazowych naczyń i sztućców).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta:

„ŚWIAT PIEROGÓW” DOLCE VITA
Marta Lewicka ul. Piłsudskiego 75, 06-300 Przasnysz

Uzasadnienie wyboru

Wybrany wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki oraz zaproponował najkorzystniejszą cenę za realizację zamówienia.


Przasnysz, dnia 2012-07-10

ZAPYTANIE OFERTOWE

 • Szkolenie pn. „Prawo jazdy kategoria B"
 • Szkolenie pn. „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera”
 • Szkolenie pn. „Opiekun do osób starszych i chorych”

Pełny tekst do pobrania tutaj


Przasnysz, dn. 18.07.2012r.

Dotyczy zapytania ofertowego na:

Szkolenia zawodowe dla uczestników projektu „SZANSA”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Część I

Szkolenie pn. „Prawo jazdy kategoria „B”

L.p. Oferent Jednostka Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto
1

Ośrodek Szkolenia Kierowców Krzysztof Ojrzyński,
ul. Piłsudskiego 63
06-300 Przasnysz

osoba 6 1.500,00 9.000,00
2 Ośrodek Szkolenia Kierowców
Tadeusz Kiersikowski,
ul. Adama Asnyka 4,
06-300 Przasnysz
osoba 6 1.250,00 7.500,00
3 Szkoła Nauki Jazdy „La MANITA”
Karol Błachnio,
ul. J. Słowackiego 23G
06-300 Przasnysz
osoba 6 888,00 5.328,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta:

Szkoła Nauki Jazdy „La MANITA”, Karol Błachnio, ul. J. Słowackiego 23G, 06-300 Przasnysz.

Uzasadnienie wyboru

Wybrany wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki oraz zaproponował najkorzystniejszą cenę za realizację zamówienia.

Część II

Szkolenie pn. „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera”

L.p. Oferent Jednostka Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto
1 Centrum Szkoleń i Rozwoju Biznesu EURO-PARTNER
ul. Dzierzgowska 8
06-500 Mława
osoba 4 2.140,00 8.560,00
2 Centrum Edukacji
Doradztwa i Rozwoju „CEDR”, ul. 3-go Maja 3C,
06-300 Mława
osoba 4 2.890,00 11.560,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta:

Centrum Szkoleń i Rozwoju Biznesu EURO-PARTNER, ul. Dzierzgowska 8, 06-500 Mława

Uzasadnienie wyboru

Wybrany wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki oraz zaproponował najkorzystniejszą cenę za realizację zamówienia.

Część III

Szkolenie pn. „Opiekun do osób starszych i chorych”

L.p. Oferent Jednostka Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto
1 Centrum Szkoleń i Rozwoju Biznesu EURO-PARTNER
ul. Dzierzgowska 8
06-500 Mława
osoba 4 3.170,00 12.680,00
2 Centrum Edukacji
Doradztwa i Rozwoju „CEDR”, ul. 3-go Maja 3C,
06-300 Mława
osoba 4 4.965,00 19.860,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta:

Centrum Szkoleń i Rozwoju Biznesu EURO-PARTNER, ul. Dzierzgowska 8, 06-500 Mława

Uzasadnienie wyboru

Wybrany wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki oraz zaproponował najkorzystniejszą cenę za realizację zamówienia.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przasnyszu
Elżbieta Urban


ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

 1. Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu
 2. Przedmiot zamówienia
  Usługa polegająca na przeprowadzeniu poradnictwa psychologicznego w zakresie
  podniesienia umiejętności społeczno-życiowych poprzez indywidualne konsultacje 15 osób
 3. Termin realizacji zamówienia czerwiec, lipiec 2012 r.
 4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
 5. Inne istotne warunki zamówienia
  Usługa polegająca na przeprowadzeniu poradnictwa psychologicznego w zakresie
  podniesienia umiejętności społeczno-życiowych poprzez indywidualne konsultacje 15 osób, w łącznej liczbie 60 godz. (15 os. x 4h).
 6. Sposób przygotowania oferty.
  Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.2).
  Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na usługę świadczenia konsultacji psychologicznych”.
  Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres gopsprzasnysz@data.pl / pokl.gops@op.pl lub faksem pod nr (0-29) 752-31-54.
 7. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 25.05.2012 roku godz. 12.00.

Załącznik do pobrania


Przasnysz, dn. 28.05.2012 r.

Dotyczy zapytania ofertowego na:

poradnictwa psychologicznego w zakresie podniesienia umiejętności
społeczno-życiowych poprzez indywidualne konsultacje 15 osób

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta:

Pani Anieli Gauze

Uzasadnienie wyboru

Wybrany wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki oraz zaproponował najkorzystniejszą cenę za realizację zamówienia.


ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu
 2. Przedmiot zamówienia:
  Usługa polegająca na poradnictwie w zakresie podniesienia umiejętności społeczno-zawodowych poprzez indywidualne konsultacje 15 osób
 3. Termin realizacji zamówienia: maj 2012 r.
 4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
 5. Inne istotne warunki zamówienia
  Usługa polegająca na poradnictwie w zakresie podniesienia umiejętności społeczno-zawodowych poprzez indywidualne konsultacje 15 osób, w miesiącu maju, w ilości 60 godz. (15os. x 4h)
 6. Sposób przygotowania oferty:
  Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (zał.nr.2).
  Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
  nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na usługę diagnozowania potencjału zawodowego”.
  Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres gopsprzasnysz@data.pl / pokl.gops@op.pl lub faksem pod nr (0-29) 752-31-54.
 7. Miejsce i termin złożenia oferty.
  Ofertę złożyć należy do dnia 20.04.2012 roku godz. 12:00.

Załącznik do pobrania


Przasnysz, dn. 23.05.2012 r.

Dotyczy zapytania ofertowego na:

poradnictwie w zakresie podniesienia umiejętności społeczno-zawodowych poprzez indywidualne konsultacje 15 osób

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta:

Pana Krzysztofa Gadomskiego

Uzasadnienie wyboru

Wybrany wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki oraz zaproponował najkorzystniejszą cenę za realizację zamówienia.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Paulina Zaborowska
Dokument z dnia: 24.05.2012
Dokument oglądany razy: 4 711
Opublikował: Paulina Zaborowska
Publikacja dnia: 01.09.2012
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl
www.efs.gov.pl