mapa strony   |   kontakt   |

Zapytania ofertowe

Przasnysz, dn. 02.05.2012r.

Dotyczy zapytania ofertowego na:

przeprowadzenie szkolenia z zakresu wizażu przez specjalistę-praktyka w ramach projektu konkursowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji pn. „Nie wyglądaj jak wykluczony”, w łącznej liczbie 32 godziny tj. 4 dni po 8 godzin dla 12 uczestników projektu w celu podniesienia kompetencji społecznych w zakresie estetki wyglądu, szczególna uwaga zwrócona na odbiorców w wieku 50+, system indywidualnego pokazu, indywidualnej powtórki i omówienia problemu.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta:

Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju
Grzegorz Dzikowski
ul. Żwirki 26
06-500 Mława

Uzasadnienie wyboru

Wybrany wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki oraz zaproponował najkorzystniejszą cenę za realizację zamówienia.


ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 ze zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw/ usług.

 1. Zamawiający: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZASNYSZU
 2. Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnych sesji psychologicznych, w celu podniesienia kompetencji społecznych w zakresie komunikacji interpersonalnej, w szczególności rozmów kwalifikacyjnych.
 3. Termin realizacji zamówienia: kwiecień 2012r. - sierpień 2012r.
 4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
 5. Inne istotne warunki zamówienia: Zatrudnienie psychologa w ramach projektu konkursowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji pn. „Nie wyglądaj jak wykluczony”, do przeprowadzenia indywidualnych sesji psychologicznych w łącznej liczbie 96 godzin (12 osób x 8 godzin) w celu podniesienia kompetencji społecznych w zakresie komunikacji interpersonalnej, w szczególności rozmów kwalifikacyjnych 12 uczestników projektu.
 6. Sposób przygotowania oferty.
  Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (zał.nr.3).

  Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na usługę – indywidualne sesje psychologiczne”.

  Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego: Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu, ul. Św. Wojciecha 1,, pocztą, pocztą elektroniczną na adres: gopsprzasnysz@data.pl lub faksem pod nr 29 7523154
 7. Miejsce i termin złożenia oferty.
  Ofertę złożyć należy do dnia 30 marca 2012 roku godz. 12.00

Załącznik do pobrania tutaj.


Przasnysz, dn. 30.03.2012r.

Dotyczy zapytania ofertowego na:

Usługę polegającą na przeprowadzeniu indywidualnych sesji psychologicznych, w celu podniesienia kompetencji społecznych w zakresie komunikacji interpersonalnej, w szczególności rozmów kwalifikacyjnych 12 uczestników projektu konkursowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji pn. „Nie wyglądaj jak wykluczony”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta:

Pani Barbary Iwosa zam. Przasnysz

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki oraz zaproponował najkorzystniejszą cenę za realizację zamówienia.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Paulina Zaborowska
Dokument z dnia: 24.05.2012
Dokument oglądany razy: 3 174
Opublikował: Paulina Zaborowska
Publikacja dnia: 24.05.2012
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl
www.efs.gov.pl