mapa strony   |   kontakt   |

SZANSA 2011

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

PRACOWNIKA SOCJALNEGO do przygotowania i realizacji projektu systemowego POKL

Miejsce pracy: Przasnysz, ul. Św. Wojciecha 1

Wymagania:

 • Wykształcenie określone w ustawie o pomocy społecznej tj. dyplom ukończenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych lub ukończone studia na kierunku praca socjalna.
 • Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Znajomość wytycznych i procedur dokumentacji POKL przy realizacji projektów unijnych.
 • Obsługa komputera.
 • Znajomość i obsługa programu PEFS.
 • Obsługa generatora wniosków płatniczych oraz generatora wniosków aplikacyjnych.
 • Umiejętność przygotowania i rozliczania projektu POKL.
 • Umiejętność przeprowadzania ewaluacji.
 • Znajomość procedur ustawy o zamówieniach publicznych (zapytania ofertowe).

Osoby zainteresowane prosimy o składanie niezbędnych dokumentów:

 • CV, kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie, kserokopie świadectw pracy, kwestionariusz osobowy.
 • Oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem naboru na stanowisko pracownika socjalnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z póź. zm.”.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty pisemne wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub listownie w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko-pracownik socjalny” na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu, ul. Św. Wojciecha 1, 06-300 Przasnysz do dnia 04.02.2011 roku do godz. 14.00.

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń tutejszego Ośrodka.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w dniu 04.02.2001r. o godz. 14.15 w siedzibie GOPS w Przasnyszu.


Przasnysz 04 02 2011

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Pracownika socjalnego do przygotowywania i realizacji projektu systemowego POKL w GOPS w Przasnyszu

Kierownik GOPS w Przasnyszu informuje, że w wyniku zamieszczonego ogłoszenia o poszukiwaniu kandydatów na stanowisko Pracownika socjalnego, na w/w stanowisko została wybrana:

Pani Paulina Zaborowska

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Paulina Zaborowska posiada dyplom ukończenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych. W trakcie rozmowy wykazała bardzo dobrą znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, ponadto bardzo dobrą znajomość wytycznych i procedur dokumentacji POKL przy realizacji projektów unijnych, obsługi komputera, znajomość obsługi programu PEFS, ponadto znajomość obsługi generatora wniosków płatniczych oraz generatora wniosków aplikacyjnych. Posiada umiejętność przygotowania i rozliczania projektu POKL, umiejętność przeprowadzania ewaluacji i znajomość procedur ustawy o zamówieniach publicznych (zapytania ofertowe).


Przasnysz dn.01.04.2011 r.

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W PRZASNYSZU

ogłasza nabór na szkolenie nt:

Profesjonalny sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych oraz kurs prawo jazdy kat. B

Oferta kierowana jest do mieszkańców Gminy Przasnysz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych, nie pracujących korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, a także niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej.

Szkolenie jest organizowane w ramach Projektu Systemowego współfinansowanego ze środków EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pt. „SZANSA”.

Zgłoszenia na szkolenie należy dokonywać u pracownika socjalnego GOPS w Przasnyszu przy ul. Św. Wojciecha 1, w godz. 8-16, do dnia 22.04.2011 r.
Telefon kontaktowy – (029) 752-31-54


INFORMACJA

Na sesji w dniu 28 stycznia 2011r. Rada Gminy Przasnysz Uchwałą Nr IV/27/2011 wyraziła zgodę na przystąpienie i realizację w 2011 roku Przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu projektu systemowego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pn. SZANSA, przeznaczając jako wkład własny kwotę 10,5 % ogólnej wartości Projektu.

Kierownik                                
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu
Elżbieta Urban                            


Od 2 do 23.05.2011 r. w ramach projektu „SZANSA” odbywały się spotkania z doradca zawodowym, które miały na celu zdiagnozowanie potencjału zawodowego 15 uczestników biorących udział w szkoleniu „Profesjonalny sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych. Kurs prawa jazdy kat. B”. Poprzez indywidualne konsultacje oraz grupowe spotkania został opracowany m.in.: indywidualny plan działania, warsztaty samopoznania, techniki poszukiwania pracy, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą oraz zasady pisania życiorysu oraz listu motywacyjnego.
15 uczestników projektu w dniu 28 czerwca rozpoczęło „Kurs prawa jazdy kat. B”. Rozpoczęcia szkolenia dokonali: Kierownik GOPS/Koordynator projektu- Pani Elżbieta Urban, przedstawiciel firmy szkoleniowej „EURO-PARTNER” z Mławy – Pani Anna Szymańska oraz prowadzący kurs prawa jazdy-Pan Adam Kiersikowski.

W ramach kursu w części teoretycznej uczestnicy projektu poznają m.in.: określenia i zwroty stosowane w przepisach o ruchu drogowym, znaki i sygnały drogowe, zachowanie wobec pieszego, rowerzysty oraz przy znakach specjalistycznych, manewry na drodze, używanie świateł i sygnałów, sytuacje nietypowe itp.

Kurs prawa jazdy będzie trwał do 30 września i zakończy się przystąpieniem przez uczestników do egzaminu państwowego.


15 uczestników projektu rozpoczęło jazdy szkoleniowe po całym, 30-godzinnym cyklu teorii. Organizatorzy wyszli z założenia, iż dobrze przygotowany kursant jest w stanie we właściwy sposób łączyć teorię z praktyką, gdyż nie da się dobrze jeździć po drogach, nie znając przepisów.
Zajęcia z jazdy samochodem obejmują 30 godzin praktyki.
W tym czasie uczestnicy projektu odbywają jazdy w różnych warunkach drogowo-ruchowych. Jazdy szkoleniowe naszych kursantów odbywają się zarówno na terenie Przasnysza, jak i Ostrołęki.


W PONIEDZIAŁEK 3 PAŹDZIERNIKA UCZESTNICY PROJEKTU ROZPOCZĘLI SZKOLENIE ZAWODOWE PT. „PROFEJSONALNY SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA I KAS FISKALNYCH”.

Rozpoczęcia dokonali: koordynator projektu - P. Elżbieta Urban oraz specjalista ds. szkoleń z Mławy - P. Anna Szymańska. Omówiony został harmonogram szkolenia zawodowego oraz indywidualnych konsultacji psychologicznych.

Następnie rozpoczęły się zajęcia z P. Zofią Bielską z zakresu minimum sanitarnego, w ramach których kursanci zapoznali się m.in. z przepisami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa żywności, zatruciami pokarmowymi, prowadzeniem zapisów w rejestrach GHP/GMP oraz elementami systemu HACCP.
19 października uczestnicy projektu przystąpili do egzaminu wewnętrznego z obsługi kasy fiskalnej, który poprowadziła Pani Maria Magdalena Drzewiecka.
Od 26 października do 25 listopada Pan Mirosław Podowski prowadzi zajęcia z zakresu: obsługa klienta, organizacja i techniki handlu detalicznego, rozliczenia finansowe oraz bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa w jednostce handlowej.

Zajęcia te zakończyły się egzaminem wewnętrznym.
28 listopada dla uczestników projektu zorganizowaliśmy wyjazd szkoleniowo-integracyjny do Nadarzyna. Podczas tego szkolenia kursanci zostali oprowadzeni po halach kupieckich Centrum MAXIMUS, przedstawiciele opowiedzieli skąd powstał pomysł na wybudowanie Centrum oraz przybliżyli tajniki handlu detalicznego i hurtowego.

Szkolenie to połączone zostało z wyjazdem integracyjnym do teatru Buffo w Warszawie.


W piątek 2 grudnia br. odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu systemowego GOPS w Przasnyszu pt. „SZANSA”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2011, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt realizowany był w okresie od 01.02.2011 r. do 31.12.2011 r.. W tym czasie 15 osób wzięło udział w szkoleniach zawodowych : „Kurs prawa jazdy kat. B” oraz „Profesjonaly sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych”, a także skorzystało z porad i konsultacji specjalistów. Działania te swym zakresem obejmowały sferę zdrowotną, psychologiczną, społeczną i zawodową.

Na seminarium zostali zaproszeni wszyscy uczestnicy tegorocznego projektu – 5 mężczyzn i 10 kobiet, przedstawiciel firmy szkoleniowej EURO-Partner z Mławy, Pani Wójt – Grażyna Wróblewska, doradca zawodowy- Pan Krzysztof Gadomski, psycholog – Pani Aniela Gauze oraz kadra GOPS zaangażowana w realizację projektu.

W czasie spotkania Pani Wójt oraz Kierownik GOPS/koordynator projektu uroczyście wręczyły zaświadczenia i certyfikaty, świadczące o pozytywnym ukończeniu szkoleń przez uczestników projektu.Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Paulina Zaborowska
Dokument z dnia: 24.02.2011
Dokument oglądany razy: 8 469
Opublikował: Paulina Zaborowska
Publikacja dnia: 21.03.2012
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl
www.efs.gov.pl