mapa strony   |   kontakt   |

SZANSA 2010

Projekt "SZANSA"

www.efs.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu w dniu 15.02.2010 r. złożył w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych wniosek o dofinansowanie projektu systemowego pn. SZANSA w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Wartość projektu wynosi: 131.656,75 zł, w tym wkład własny w wys. 13.823,96 zł.

Okres realizacji Projektu od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Na podstawie diagnozy socjalno – bytowej osób i rodzin korzystających z usług tut. Ośrodka można stwierdzić, że dominującym problemem w w/w rodzinach jest brak zatrudnienia i związane z tym nasilenie zachowań społecznie niepożądanych. Trudności w znalezieniu pracy i postępujące wyczerpanie się zasobów finansowych prowadzą do poczucia nieprzydatności, spadku własnej samooceny oraz zachowań patologicznych. Brak pracy dla osób bezrobotnych korzystających z pomocy GOPS, jest doświadczeniem niszczącym, powoduje bierność, niską samoocenę i brak wiary we własne możliwości. Powyższe czynniki mają znaczny wpływ na złą sytuację finansową i powodują uzależnienie się od ośrodka pomocy społecznej.

Wyżej opisane bariery wskazują na konieczność objęcia tych osób kompleksowym systemem wsparcia. W związku z powyższym podjęto się realizacji Projektu SZANSA, przy zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji (aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej).

Zakładane cele Projektu:

Celem ogólnym projektu jest uruchomienie procesu aktywizacji społecznej i zawodowej wśród 15 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo (w tym 9 kobiet i 6 mężczyzn) z terenu Gminy Przasnysz do końca 2010 roku.

Cele szczegółowe:

  • Zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły przez 15 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo,
  • Zwiększenie szans młodzieży i osób korzystających z pomocy GOPS do prawidłowego funkcjonowania na rynku pracy,
  • Zwiększenie skuteczności pracy socjalnej w Gminie Przasnysz.

Narzędziem za pomocą, którego będą realizowane zaplanowane cele będzie kontrakt socjalny.

W ramach projektu przewiduje się utworzenie dwóch grup: męskiej 6 – osobowej i żeńskiej 9 – osobowej.

Osoby biorące udział w projekcie będą skierowane na szkolenie zawodowe:

  • mężczyźni – „Obsługa komputera z podstawami grafiki komputerowej”,
  • kobiety – „Catering – obsługa i organizacja imprez okolicznościowych oraz ABC prowadzenia działalności gospodarczej”.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą korzystali z porad:

  • psychologa,
  • doradcy zawodowego.

Ponadto zostanie utworzona grupa wsparcia dla osób biorących udział w Projekcie.

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZASNYSZU

ogłasza nabór na szkolenia nt.

„Obsługa komputera z podstawami grafiki komputerowej”, a także

„Catering – obsługa i organizacja imprez okolicznościowych oraz ABC prowadzenia działalności gospodarczej”

Oferta kierowana jest do mieszkańców Gminy Przasnysz spełniających następujące warunki:

  • korzystających z pomocy tut. Ośrodka lub pochodzące z rodzin objętych pomocą,
  • nie posiadających zatrudnienia i będących w wieku aktywności zawodowej, w szczególności osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych,
  • zameldowanych na terenie Gminy Przasnysz.

Szkolenie jest organizowane w ramach Projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, pt. „SZANSA”.Zgłoszenia na szkolenia należy dokonywać u pracowników socjalnych GOPS w Przasnyszu przy ul. Św. Wojciecha 1, w godz. 8-16, do dnia 23.04.2009r.

Telefon kontaktowy – (029) 752-31-54


Realizując Projekt systemowy GOPS od 5 maja 2010r. odbywają się spotkania z doradcą zawodowym w ramach których, poprzez grupowe zajęcia i indywidualne konsultacje z 6 uczestnikami ,,SZANSY”, zostaje zdiagnozowany potencjał zawodowy oraz możliwości jego rozwoju. Zajęcia będą trwały do 18 maja 2010 roku.
W dniu 8 czerwca 2010 roku rozpoczęło się szkolenie zawodowe dla 6 – osobowej grupy mężczyzn – „Obsługa komputera z podstawami grafiki komputerowej”. Uroczystego powitania oraz rozpoczęcia szkolenia dokonali – Kierownik GOPS/Koordynator Projektu – Pani Elżbieta Urban oraz właściciel firmy Centrum Edukacji, Doradztwa i Rozwoju – Pan Grzegorz Dzikowski.Szkolenie zawodowe - „Obsługa komputera z podstawami grafiki komputerowej” składa się z dwóch części:

Część I – podstawy obsługi komputera:

I Moduł - zapoznanie się z budową komputera.
II Moduł – System operacyjny MS Windows XP.
III Moduł – Microsoft Office Word – edytor tekstu.
IV Moduł – Microsoft Office Excel – arkusz kalkulacyjny.
V Moduł – Power point – program prezentacyjny, tworzenie prezentacji.
VI Moduł – poczta elektroniczna i Internet.

Zajęcia prowadzi Pan Wiesław Rutkowski.

Część II – grafika komputerowa:

Moduł VII – wstęp.
Moduł VIII – Obsługa skanera.
Moduł IX – obsługa programu Photosop.
Moduł X – Egzamin końcowy, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

Zajęcia poprowadzi Pan Paweł Majewski.

Szkolenie w ilości 150 godzin prowadzone będzie od 8 czerwca do 30 lipca.

W ramach projektu każdy uczestnik szkolenia zawodowego korzysta z indywidualnych konsultacji psychologicznych w ilości 4 godzin, prowadzonych przez psychologa Panią Anielę Gauze. Konsultacje mają na celu zwiększenie motywacji i wiary we własne siły.

Utworzona została grupa wsparcia, która spotyka się raz w miesiącu w siedzibie Ośrodka.

Ponadto przed rozpoczęciem szkolenia zawodowego uczestnicy wykonali badania dopuszczające do udziału w szkoleniu.


 W piątek 30 LIPCA 2010r. odbył się egzamin kończący szkolenie pt. ,, Obsługa komputera z podstawami grafiki komputerowej”, który obejmował umiejętności praktyczne z zakresu grafiki komputerowej. Nad prawidłowym przebiegiem czuwała komisja egzaminacyjna w składzie:
 Pan Paweł Majewski - wykładowca
 Pan Grzegorz Dzikowski - właściciel firmy szkolącej CEDR z Mławy
 Pani Elżbieta Urban – kierownik GOPS

 PO ZAKOŃCZONYM EGZAMINIE, PAN GRZEGORZ DZIKOWSKI WRĘCZYŁ KOPIE ZAŚWIADCZEŃ I CERTYFIKATÓW POŚWIADCZAJĄCYCH UDZIAŁ W SZKOLENIU ORAZ EGZAMINIE.
Realizując Projekt systemowy GOPS od 02 do 16 sierpnia 2010r. odbywały się spotkania z doradcą zawodowym. W ramach tych spotkań, poprzez grupowe zajęcia oraz indywidualne konsultacje z 9 uczestnikami ,,SZANSY” został zdiagnozowany potencjał zawodowy oraz możliwości jego rozwoju.


3 września 2010r. rozpoczęło się szkolenie zawodowe "Catering-obsługa i organizacja imprez okolicznościowych oraz ABC prowadzenia działalności gospodarczej" dla 9 osobowej grupy kobiet. Uroczystego powitania oraz rozpoczęcia szkolenia dokonali: Kierownik GOPS/Koordynator Projektu – Pani Elżbieta Urban, właściciel firmy Centrum Edukacji i Rozwoju – Pan Grzegorz Dzikowski oraz Pan Mirosław Podowski, który poprowadził pierwsze zajęcia z modułu –BHP i p.poż. w zawodzie pracownika małej gastronomii.

Zajęcia teoretyczne będą trwały do 24.09.2010r i będą składać się z dziesięciu modułów:

I. Moduł- BHP i p.poż. w zawodzie pracownika małej gastronomii
II. Moduł - Zawód pracownik małej gastronomii w teorii
III. Moduł- Minimum sanitarne-normy i przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności obowiązujące w Polsce i UE
IV. Moduł - Prowadzenie własnej działalności gospodarczej
II. Moduł - Zawód pracownik małej gastronomii w teorii
V. Moduł - Sprzedaż
VI. Moduł - Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
II. Moduł - Zawód pracownik małej gastronomii w teorii
VII. Moduł - Praktyczna obsługa kasy fiskalnej
V. Moduł - Prowadzenie własnej działalności gospodarczej
Od 27 września do 26 listopada kursantki brały udział w praktykach zawodowych w restauracji „Zajazd Staropolski”, Pani Doroty Krynickiej. W trakcie trwania praktyk beneficjentki przygotowywały potrawy, dekorowały stoły, a także obsługiwały różnego rodzaju przyjęcia.

W piątek, 26 listopada egzaminem, który sprawdzał zdobyte umiejętności, zakończyliśmy szkolenie „Catering – obsługa i organizacja imprez okolicznościowych oraz ABC prowadzenia działalności gospodarczej”.Po zakończonym egzaminie, Pani Dorota Krynicka wręczyła wszystkim uczestniczkom szkolenia drobne upominki.29 i 30 listopada wszyscy uczestnicy tegorocznego projektu „SZANSA”, wzięli udział w szkoleniu wyjazdowym, które miało na celu utrwalenie i pogłębienie nabytych umiejętności podczas kursów zawodowych.


10 grudnia odbyło się seminarium kończące, a zarazem podsumowujące realizację projektu ‘SZANSA”. Na spotkaniu obecni byli wszyscy uczestnicy biorący udział w projekcie od 2008 roku, psycholog – P. Aniela Gauze, doradca zawodowy – P. Krzysztof Gadomski, właściciel firmy szkolącej – Grzegorz Dzikowski oraz Wójt Gminy Przasnysz – Pani Grażyna Wróblewska.

W trakcie spotkania zostały wręczone oryginały zaświadczeń i certyfikatów poświadczających udział w szkoleniu oraz zdanym egzaminie.Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Paulina Zaborowska
Dokument z dnia: 08.01.2010
Dokument oglądany razy: 8 591
Opublikował: Paulina Zaborowska
Publikacja dnia: 17.12.2010
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl
www.efs.gov.pl