mapa strony   |   kontakt   |

SZANSA 2008

www.efs.gov.pl

Środki europejskie dystrybuowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pojawiły się wraz z wstąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Głównym celem pozyskiwania środków finansowych jest pomoc w podniesieniu standardów w różnych obszarach polityki społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2008 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pt. „SZANSA”

Realizacja projektu systemowego „SZANSA„ jest nową formą pracy z klientami pomocy społecznej. Niewątpliwie jest także wyzwaniem dla kadry Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu, któremu mamy nadzieję sprostać, a efekty wspólnych wysiłków będą zauważalne przez poprawę sytuacji materialno – bytowej uczestników projektu i ich rodzin. Elementy wsparcia udzielanego potrzebującym tj. poradnictwo zawodowe, prawne, warsztaty psychologiczne ukierunkowane na podniesienie samooceny osób bezrobotnych i zwiększenie aktywności zawodowej, podnoszące poziom ich zdolności do zatrudnienia, powinny dać szansę zwiększenia potencjału zawodowego, a przede wszystkim umożliwić uzyskanie pracy osobom bezrobotnym.

W 2008 roku realizowano szkolenie pt. „Opiekun nad osobami starszymi, chorymi i dziećmi” oraz „Kurs komputerowy” prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę dla 9-osobowej grupy kobiet:

  • Korzystających z pomocy społecznej,
  • Nieposiadających zatrudnienia i będących w wieku aktywności zawodowej, w szczególności długotrwale bezrobotnych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.

Sukcesem projektu będzie wyposażenie 9 osób w wiedzę i umiejętności w zakresie uzyskania zatrudnienia, zmiana postaw dotychczas utrudniających znalezienie pracy, zwiększenie motywacji do samodzielnych działań mających na celu poprawienie sytuacji życiowej i zawodowej.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych będących długotrwale klientami pomocy społecznej.

Zakładane twarde rezultaty:

9 osób ukończy kurs i uzyska certyfikaty o ukończeniu szkolenia przygotowującego do podjęcia pracy w charakterze opiekuna dla osób starszych, chorych i dzieci.

Zakładane miękkie rezultaty:

- zwiększenie kwalifikacji zawodowych,

- zdobycie umiejętności opieki nad osobami starszymi, chorymi i dziećmi,

- zwiększenie samooceny,

- zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy.

Realizacja projektu rozpoczęła się 01 czerwca 2008 r. i trwać będzie do 31 grudnia 2008 roku.


25 czerwca 2008r. odbyło się oficjalne rozpoczęcie szkolenia „Opiekun nad osobami starszymi, chorymi i dziećmi”. Wszystkich uczestników powitały: Kierownik GOPS Przasnysz – Pani Elżbieta Urban oraz Sekretarz Urzędu Gminy Przasnysz – Pani Ewa Chodkowska. Pogratulowały również zakwalifikowania się do udziału w projekcie oraz wyraziły nadzieję, iż wszystkim uda się pomyślnie wytrwać do końca szkolenia i zdać egzaminy, które umożliwią wykonywanie zawodu „Opiekuna”.

Po oficjalnym powitaniu rozpoczęło się szkolenie. Jako pierwsza zajęcia poprowadziła Hanna Kuczkowska. Tematyka zajęć dotyczyła m.in.: zagadnień z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, problemu współuzależnienia członków rodziny, DDA, rodzajach norm społecznych, sposobów tworzenia systemu wartości, prawidłowych relacji w małżeństwie oraz pomiędzy rodzeństwem. Zrealizowano również w ramach tych spotkań zajęcia w terenie, mające na celu zapoznanie uczestniczek szkolenia z lokalną ofertą instytucji świadczących pomoc, a także z formami spędzania czasu wolnego.

W trakcie szkolenia zrealizowano moduł psychologiczno – pedagogiczny, prowadzony przez Panią Ewę Olszak. W czasie zajęć omówione zostały takie kwestie jak: potrzeby dziecka i komunikacja z nim, rozwiązywanie konfliktów, techniki asertywności, komunikacja niewerbalna, zaburzenia rozwoju, problemy wychowawcze.Zatrudniony psycholog prowadzi trening umiejętności psychospołecznych we współpracy z grupą wsparcia oraz konsultacje indywidualne dla każdej uczestniczki szkolenia.

Zajęcia prowadzone w formie warsztatów przez doradcę zawodowego, Pana Krzysztofa Gadomskiego, miały na celu przygotowanie uczestniczek szkolenia do aktywnego poszukiwania pracy, poprzez m.in. zdobycie umiejętności pisania CV, życiorysu i listu motywacyjnego, a także przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.

Na zakończenie prowadzonego bloku przez Pana Krzysztofa, wszystkie Panie zostały zaproszone na wystawę do galerii KĄT.W ramach szkolenia odbyło się również spotkanie z Ks. Franciszkiem Różańskim – proboszczem tutejszej Parafii pw. św. Wojciecha, w ramach realizowanego modułu medyczno – środowiskowego. Na spotkaniu obecni byli również pracownicy Caritas. Tematyka zajęć dotyczyła cierpienia i współczucia z jakim można się spotkać na co dzień w pracy z drugim człowiekiem.Wykłady prowadzone przez lekarzy m.in. Panią Ewę Sendela, Krystynę Potaczek miały na celu zapoznanie beneficjentek z podstawowymi chorobami, z jakimi mogą się spotkać w pracy opiekunki.

Pani Marzena Prusik, realizująca moduł medyczno – środowiskowy, w sposób praktyczny, zapoznała uczestniczki szkolenia z zagadnieniami związanymi z zawodem „Opiekuna nad osobami starszymi, chorymi i dziećmi”.8 września, nasze beneficjentki rozpoczęły kurs komputerowy prowadzony przez Pana Henryka Wiśniewskiego – posiadającego wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych.Przez cały okres trwania szkolenia została utworzona i prowadzona grupa wsparcia dla osób biorących udział w projekcie, prowadzona przez aspiranta pracy socjalnej. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu.


27 października odbył się egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie kursu komputerowego. Egzamin obejmował m.in. podstawy obsługi komputera w systemie Windows XP, Microsoft Excel, PowerPoint, Internet.Po zakończonym egzaminie, przedstawicielka firmy szkolącej i wykładowca, wręczyli wszystkim Paniom zaświadczenia o ukończeniu kursu.

10 listopada odbyły się warsztaty psychologiczne w formie wyjazdowej w Licheniu. Wyjazd ten miał na celu udzielenie wsparcia, zwiększenie motywacji oraz integrację uczestników projektu.

W środę, 26 listopada, przed egzaminem teoretycznym Pani Marzena Prusik zorganizowała dla naszych beneficjentek powtórzenie z modułu medyczno – środowiskowego. Odbył się również mały pokaz udzielania pierwszej pomocy dla uczniów z gimnazjum.

Egzamin kończący szkolenie „Opiekun nad osobami starszymi, chorymi i dziećmi” obejmował umiejętności praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz sprawdzał wiedzę teoretyczną. Nad prawidłowym przebiegiem czuwała komisja egzaminacyjna w składzie: Pani Marzena Prusik - wykładowca, Pani Anna Szymańska – organizator szkolenia, Pani Elżbieta Urban – kierownik GOPS.11 grudnia zorganizowaliśmy uroczyste zakończenie trwającego szkolenia w ramach Priorytetu VII. Uczestniczki szkolenia odebrały z rąk Pani Wójt – Grażyny Wróblewskiej, certyfikaty ukończenia kursu, a jeden z zaproszonych wykładowców wręczył drobne upominki.

Spotkanie to połączone zostało z Wigilią, w której udział wzięli wszyscy pracownicy GOPS zaangażowani w realizację projektu.

***
Wszystko szybko się skończyło
Bardzo dobrze nam tu było
Trudno będzie nam się rozstać
Chętnie każda chce tu zostać

Tyle wiedzy zdobyłyśmy
Pilnie wszystko chłonęłyśmy
Pora sprawdzić drogie Panie
Co w tej głowie nam zostanie

Certyfikat w reku mamy
Wiedzę w czyn zmieniamy
Wspomnień nikt nam nie zabierze
Ja w was Panie bardzo wierzę!
***

Autor: Olga Stankiewicz

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Paulina Zaborowska
Dokument z dnia: 08.01.2010
Dokument oglądany razy: 9 501
Opublikował: Paulina Zaborowska
Publikacja dnia: 10.04.2010
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl
www.efs.gov.pl