mapa strony   |   kontakt   |

SZANSA 2009

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


www.efs.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu w dniu 26.02.2009 roku złożył w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych wniosek o dofinansowanie projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W wyniku dokonanego podziału środków dla Gminy Przasnysz przyznano kwotę 122.879 zł, w tym udział własny gminy w wysokości 10,5 % tj. kwota 12.902,29 zł. Okres realizacji projektu od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.Na podstawie diagnozy sytuacji socjalno – bytowej osób i rodzin korzystających z pomocy

tutejszego Ośrodka, można stwierdzić, iż dominującym problemem w w/w rodzinach jest

brak zatrudnienia i związane z tym nasilenie zachowań społecznie niepożądanych. Trudności

w znalezieniu pracy i postępujące wyczerpanie zasobów finansowych prowadzą do poczucia

nieprzydatności dla społeczeństwa,spadku własnej samooceny oraz zachowań patologicznych.

Brak pracy dla osób bezrobotnych korzystających z pomocy GOPS jest doświadczeniem niszczą-

cym, powoduje bierność, niską samoocenę i brak wiary we własne możliwości.

Powyższe czynniki mają znaczny wpływ na złą sytuację finansową i powodują uzależnienie

od GOPS.Wyżej opisane bariery wskazują na konieczność objęcia tych osób kompleksowym systemem

wsparcia. W związku z powyższym podjęliśmy się po raz drugi realizacji projektu SZANSA

przy zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji ( tj. aktywizacji zawodowej, eduka-

cyjnej, zdrowotnej i społecznej ).Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych będących

klientami pomocy społecznej.Narzędziem za pomocą, którego będą realizowane cele będzie

kontrakt socjalny poprowadzony przez 3 pracowników socjalnych.Przewiduje się w ramach

projektu szkolenie zawodowe – Fryzjer z elementami wizażu , oraz poradnictwo specja-

listyczne ( psycholog, doradca zawodowy ) dla osób korzystających z pomocy, nie posia-

dających zatrudnienia, w wieku aktywności w szczególności osób bezrobotnych o niskich,

zdezaktualizowanych kwalifikacjach.Szkolenie nt.„Fryzjer z elementami wizażu” jest organizowane w ramach Projektu Systemowego

współfinansowanego ze środków EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja

integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej

integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

przez ośrodki pomocy społecznej.Szkolenie to pozwala na przygotowanie kursanta do rozpoczęcia pracy w charakterze

stażysty lub samodzielnego fryzjera.


Zgłoszenia na szkolenia należy dokonywać u pracowników socjalnych GOPS w Przasnyszu
przy ul. Św. Wojciecha 1, w godz. 8-16, do dnia 22.04.2009r.

Telefon kontaktowy – (029) 752-31-54W piątek 5 czerwca rozpoczęło się szkolenie zawodowe „Fryzjer z elementami

wizażu”. Uroczystego powitania oraz rozpoczęcia szkolenia dokonali: Pani Wójt

– Grażyna Wróblewska, Kierownik GOPS/Koordynator Projektu – Pani Elżbieta

Urban oraz właściciel firmy Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju – Pan

Grzegorz Dzikowski.Pierwsze zajęcia poprowadziła Pani Halina Kuczkowska. Przedstawiła

wiadomości z psychologii niezbędne w trakcie wykonywania zawodu

fryzjerskiego. Były to również zajęcia integracyjne.Realizując Projekt systemowy GOPS od 4 do 22 maja odbywały się spotkania z

doradcą zawodowym.W ramach tych spotkań, poprzez grupowe zajęcia oraz indywidualne konsultacje

z 12 uczestniczkami „SZANSY” został zdiagnozowany potencjał zawodowy

oraz możliwości jego rozwoju.
Uczestniczki szkolenia zawodowego zakończyły realizację modułu „Elementy anatomii”.

W takcie zajęć poznały między innymi:

  • budowę włosa;
  • właściwości skóry;
  • uczulenia, alergie i podrażnienia skóry, które mogą występować po działaniu chemii przy koloryzacji i ondulacji włosów.Zrealizowany moduł „Fryzjerstwo w teorii” prowadzony przez Panią Marię Wiśniewską-Pietrzak

zwiększył wiadomości kursantek z zakresu materiałów, narzędzi, aparatów i kosmetyków fryzjerskich.

Poznały również podstawowe techniki i umiejętności modelowania, a także techniki

strzyżeń, farbowania, rozjaśniania i karbowania.11 sierpnia uczestniczki projektu systemowego GOPS zakończyły realizację modułu

„Elementy wizażu twarzy”, prowadzonego przez Panią Annę Dzikowską.

Gościem specjalnym w trakcie ostatnich zajęć była Pani Małgorzata Fijałkowska -

– reporterka lokalnej gazety „Nowy Tygodnik Przasnyski”, która poddała się małej metamorfozie,

pozwalając uczestniczkom szkolenia zrobić sobie makijaż.Od 12 sierpnia uczestniczki szkolenia brały udział w praktykach zawodowych

w zakładzie fryzjerskim Pani Jadwigi Śmiecińskiej. Zajęcia praktyczne

(w ilości 60 godzin) obejmowały umiejętności zdobyte w trakcie szkolenia teoretycznego.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu, 30 września – w środę, zorganizował w szkole w Bartnikach, w klubie „BARTNIAK” pokaz pn. „POPOŁUDNIE Z WIZAŻEM”.


Cztery kobiety biorące udział w projekcie systemowym pt. „SZANSA” omówiły etapy wykonywania makijażu, odpowiedniego doboru kolorów, a także zaprezentowały swoje umiejętności wykonując przybyłym paniom makijaż.10 września w czwartek zakończyliśmy egzaminem szkolenie „Fryzjer z elementami wizażu”,

który został zorganizowany w salonie fryzjerskim pani Jadwigi Śmiecińskiej.

Do egzaminu, który sprawdzał zdobyte umiejętności praktyczne z zakresu fryzjerstwa

i stylizacji włosów przystąpiły wszystkie uczestniczki projektu.Po zakończonym egzaminie, Pan Grzegorz Dzikowski – właściciel firmy szkolącej CEDR

z Mławy – wręczył kopie zaświadczeń i certyfikatów

poświadczających udział w szkoleniu oraz egzaminie.

Następnie wszyscy obecni zostali zaproszenie do restauracji,

gdzie lampką czerwonego wina uczczono zdany egzamin i zakończone szkolenie.W niedzielę 13 września we wsi Leszno odbyły się PRZASNYSKIE DOŻYNKI.

Jedną z imprez towarzyszących tego wydarzenia był pokaz wizażu wykonany przez 12 kobiet

biorących udział w zorganizowanym przez GOPS szkoleniu.

Pokaz ten cieszył się dużym zainteresowaniem przybyłych kobiet,

zarówno tych młodych, jak i starszych. Uczestniczki projektu nieodpłatnie udzielały porad

oraz prezentowały swoje umiejętności wykonując wszystkim zainteresowanym paniom makijaż.

W ramach projektu prowadzone są także indywidualne konsultacje psychologiczne

dla każdego uczestnika, po 4 godziny. Obecnie prowadzona jest trzecia tura spotkań

z Panią Anielą Gauzę. Konsultacje te mają na celu zwiększenie motywacji i wiary we własne siły.28 listopada Gminny Ośrodek Pomoc Społecznej zorganizował pokaz wizażu w „Klubie seniora” w Bogatem, przed odbywającym się w tym samym dniu „Balem seniora”.


27 listopada, w piątek zorganizowaliśmy wycieczkę do Warszawy. Wycieczka ta obejmowała 5 godzin szkolenia z zakresu fryzjerstwa oraz nowych trendów w makijażu.
Po szkoleniu udaliśmy się na obiad, a następnie całą grupą obejrzeliśmy spektakl w Studio Buffo pt. „Tyle miłości – szlagiery filmowe i kabaretowe z lat 20 i 30”.
W piątek 11 grudnia zorganizowaliśmy seminarium kończące i podsumowujące Projekt „SZANSA”. Na to zakończenie przygotowaliśmy galerię fotograficzną, przedstawiającą zdjęcia z przebiegu szkoleń w roku 2008 i 2009. Została również wyświetlona prezentacja ukazująca przebieg tegorocznego projektu. Następnie Wójt Gminy Przasnysz – Pani Grażyna Wróblewska i Kierownik GOPS – Pani Elżbieta Urban wręczyły oryginały zaświadczeń i certyfikatów poświadczających ukończenie szkolenia pn. „Fryzjer z elementami wizażu”.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Paulina Zaborowska
Dokument z dnia: 08.01.2010
Dokument oglądany razy: 8 234
Opublikował: Paulina Zaborowska
Publikacja dnia: 26.03.2010
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl
www.efs.gov.pl