mapa strony   |   kontakt   |

Uczeń na wsi

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ OD WRZEŚNIA 2007 ROKU REALIZUJE PILOTAZOWY PROGRAM UCZEŃ NA WSI – POMOC W ZDOBYCIU WYKSZTAŁCENIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ZAMIESZKUJACE GMINY WIEJSKIE ORAZ GMINY MIEJSKO–WIEJSKIE – FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Celem programu jest wyrównywanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkującymi gminy wiejskie. Program realizowany jest na terenie gmin wiejskich całego kraju od dnia 1 września 2007 roku do 30 czerwca 2010 roku.

O dofinansowanie nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 2. pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),
 3. posiada stałe zameldowanie na terenie Gminy Przasnysz.

W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18, uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki jest rodzic lub opiekun prawny.

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu nie może ubiegać się osoba, która:

 1. w przeszłości była stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie,
 2. posiada wymagalne zobowiązania wobec PFRON (tj. zobowiązanie, którego termin zapłaty upłynął)
 3. posiada średnie miesięczne dochody brutto przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, tj. kwota 1 531,20 zł w roku 2009.

Przyznana pomoc finansowa w ramach programu może obejmować następujące koszty:

 1. Zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę.
 2. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej.
  W ramach tej kategorii nie można uznać kosztów wizyt lekarskich oraz kosztów turnusów rehabilitacyjnych.
 3. Koszty związane z dostępem do Internetu.
  W ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego.
 4. Kursy doszkalające w zakresie programu nauczania.
 5. Wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych.

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:

 1. opłaty za naukę (czesne),
 2. zakwaterowanie,
 3. dojazdy do szkoły.

Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć:

 1. w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum - kwoty 2 000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
 2. w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego – kwoty 3000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
 3. w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego) – kwoty 4000 zł w ciągu jednego roku szkolnego.

Tryb składania wniosków:

Wnioskodawca (tj. pełnoletni uczeń niepełnosprawny lub w przypadku dzieci i młodzieży do 18 lat jego rodzic lub opiekun prawny) składa wniosek o dofinansowanie kosztów nauki do dnia 30 września każdego roku realizacji programu.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

 1. kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności ucznia,
 2. oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, wraz z zaświadczeniami o dochodach i nakazem płatniczym w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego,
 3. zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej,
 4. kserokopię aktu urodzenia ucznia – dotyczy wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnoletniego dziecka,
 5. kserokopię dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym – dotyczy Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PFRON, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do formularza wniosku o dofinansowanie.

Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uważa się datę jego wpłynięcia, a w przypadku wniosku składanego drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

W ramach programu wkład własny Wnioskodawcy nie jest wymagany.

Wniosek o dofinansowanie należy składać w wyznaczonej przez Wójta jednostce organizacyjnej gminy – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu, ul. Św. Wojciecha 1, w godz. od 8.00 – 16.00.

Szczegółowych informacji dotyczących programu udziela Kierownik GOPS – Pani Elżbieta Urban tel. 0297523154.

Do dnia 30 września 2009 roku złożono 39 wniosków.

Gmina złożyła w PFRON wystąpienie o przyznanie środków finansowych na realizację Programu na kwotę 88.000 zł.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Elżbieta Urban
Dokument z dnia: 17.10.2009
Dokument oglądany razy: 2 922
Opublikował: Paulina Zaborowska
Publikacja dnia: 17.10.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl
www.efs.gov.pl